Forretningsplan

En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé. Planen vil være et viktig styringsdokument for deg. Prosessen med utarbeidelse av forretningsplanen gir en god struktur til utvikling av din ide, og hjelper deg å gjøre de planlagte aktivitetene, et mer realistisk bilde av den planlagte virksomheten, og sier noe om fremtidsmuligheter og potensial, en skriftlig oppsummering av: kunnskaper og forutsetninger, forretningsidè, produkter/tjenester, målgrupper/markedsvalg, valgte strategier, markedspotensial, organisering, samt økonomien i satsingen. Planen brukes også for å skape legitimitet hos dine forretningspartnere. Den er også et nyttig verktøy i forbindelse med utvikling av landbruket.

Se film: Servicekontorets film om forretningsplan
Les mer: Alltinns guide til forretningsplan
Skjema: Forslag til mal forretningsplan fra Altinn

Disposisjon for forretningsplan

Det presiseres at dette dokumentet er av generell art og at teksten må tilpasses den enkeltes virksomhet. En forretningsplan er et arbeidsdokument og styringsverktøy. Forretningsplanen skal fortelle deg og omgivelsene hvordan du skal realisere din idé. For at forretningsplanen skal være et godt styringsverktøy, er det nødvendig å foreta løpende revisjon av planene etter hvert som forutsetningene endrer seg.

Utarbeidelse av forretningsplan er en utviklingsprosess der en gjør viktig forarbeid som vil være et godt grunnlag for den enkelte etablering. Forretningsplanen vil i mange sammenhenger også være ”et salgsdokument” mot potensielle samarbeidspartnere, finansiører, investorer, osv.

Her er et eksempel på disposisjon for forretningsplan. Du vil finne at andre kanskje bruker noen andre navn og har noen flere/færre punkter med, men dette er en mal som kan være grei å ha som utgangspunkt for arbeidet.

 • Sammendrag
 • Innholdsfortegnelse
 • Innledning med person- og virksomhetsopplysninger
 • Forretningsidé
 • Produkt/tjeneste og produksjon
 • Markedet (kundegrupper, kjøpskriterier, geografisk marked, konkurrenter, osv.)
 • Markedsstrategi/markedsplan
 • Økonomi og budsjetter (kalkyler, drifts- og likviditetsbudsjett)
 • Kapitalbehov og finansiering
 • Vurdering av risiko
 • Organisering og administrasjon av virksomheten
 • Handlingsplan
 • Vedlegg

Innledning

Gi en kort beskrivelse av bakgrunn for etableringen, hva foretaket skal gjøre og hvilket behov som skal dekkes i markedet. Og en presentasjon av personene bak. Og foretaksnavn, adresse, kontaktinformasjon.

Forretningsidé

Når du skal presentere forretningsidèen skal du også gi en introduksjon til forretningskonsept.

Eksempler:

 • Vi skal tilby den beste muffinsen i sentrum og bli det naturlige valget til takeaway-kaffemat.
 • Vi skal tilby varmepumpeløsninger til Østlandsområdet til markedets beste pris.

Visjon og målsetting:
Det er viktig å ha visjoner (ønskemål) for foretaket. ”Hvordan ønsker vi at foretaket skal utvikle seg og fremstå for eksempel om 10 år? Hva driver vi på med? Konkrete mål for de nærmeste to år.

Forretningsidé:
Forretningsideen skal kunne kommuniseres og skape forståelse, aksept og gjerne begeistring for det foretaket ønsker å drive på med. Forretningsideen bør være veldig kort og konkret beskrive hva foretaket har ambisjoner om å gjøre (hva vi skal tilby, og til hvem), samt hva som er unikt med dette. Forretningsideen bør være såpass ambisiøs at foretaket har noe å strekke seg etter.

Produkt/tjeneste og produksjon

Gi en kort beskrivelse av produkter/tjenester. Grupper gjerne dersom det er flere undergrupper av et produkt/tjeneste. Og beskriv eventuell produksjonsmetode.

Markedet

Hvordan er markedet du skal operere i ? Du må ta utgangspunkt i de behov som finnes i markedet. Og hvilken problemløsning du har å tilby. Løsningen er ditt produkt eller din tjeneste. Beskriv hvilke problem du kan løse og for hvem du løser problemet. Hvis du ikke kan gi en beskrivelse av hva ditt produkt skal løse slags problem og for hvem dent løser problemet, har du ikke noe marked. Dess bedre kunnskap du klarer å få innen dette kapitlet dess større er sjansen for at du når fram til akkurat de som er villige til å betale for din vare eller tjeneste.

 • Hent inn relevant markedsinformasjon fra markedsundersøkelse eller markedsdata som finnes på nettet (som f. eks. Statistisk sentralbyrå, bransjestatistikker, trendanalyser mv).
 • Beskriv markedet (geografisk, størrelse- hvor mange potensielle kunder har du) og hvordan den aktuelle bransjen vil utvikle seg. Let opp informasjon fra nettsider som www.purehelp.no , www.ssb.no og ulike bransjeorganisasjoner.
 • Beskriv kundene og deres kjøpskriterier. Å tro at ”alle” er dine potensielle kunder er et feilgrep. Finn fram til de egenskapene som er særtrekk ved dine potensielle kunder. Er de unge eller gamle? Har de spesielle interesser?
 • Beskriv konkurrentene og hva de er flinke til. Også her kan du finne informasjon om økonomisk utvikling på nett fra nettsider som tilbyr innsikt i offentlige regnskap for AS’er i brønnøysundregistrene.

Se også: Eget kapittel om marked

Markedsstrategi/markedsplan

Ta stilling til noen strategiske valg. Hvordan skal vi posisjonere oss? Og hvordan kan vi nå fram til kundene?. Ved å gjøre disse vurderingene sørger en for å ha bedre mulighet til å treffe akkurat den som har et kjøpsbehov fra deg.

Hvordan skal vi best posisjonere oss mot kunder og konkurrenter? Start med en Situasjonsanalyse / ”SWOT-analyse”

Interne og eksterne arbeidsbetingelser:
(S) Sterke sider ved produktene/tjenestene.
(W) Svake sider ved produktene/tjenestene.
(O) Muligheter i markedet.
(T) Trusler i markedet.

Hvordan nå fram til kundene ? (markedsføringsmiks):
Beskriv en markedsføringsmiks. Du har kanskje hørt om de 4 P’er som består av produkt, pris,
plassering/distribusjon, og påvirkning. Og i markedsføringspensum er det også kanskje fylt på med flere P’er. Nyere markedsføringsteori har innført nye viktige fokusområder som stemmer mer overens med dagens måte å kommunisere mer mellom forbruker og tilbyder. De fire Ker presenteres her.

De fire K’er:

Kunden:
Varen må greie å oppfylle de forventinger kunden har. Kunden må oppleve produktet som riktig. Undersøk om Kunden er interessert i det du har å tilby. Eller enda bedre: spør hva kunden vil ha – og tilby det.

Kostnad:
Et produkts faktiske pris er i dag mindre relevant, Prisen er bare en del av kjøperens totale kostnader for å oppleve nytte eller verdien av produktet. Andre faktorer enn bare pris må tas med i kundens opplevelse av produktet. Eksempel er en vare som gir en andel til veldedige prosjekter.

Komfort:
Hvor mye tid kreves fra kunden for å foreta et kjøp? da må det også fokuseres på i forkant og ettertid, kundeservice og informasjon till kjøpsbeslutning er også viktig. Stikkord er enkelt, praktisk og tidsbesparende

Kommunikasjon:
Markedsføring skal være kundeorientert. Alle varer har et løfte, og for å oppfylle dette må man alltid ha fokus på kunden. Det viktigste er å bygge relasjonen og pleie den. Beskriv hvordan du kan nå kunden og ha en relasjon til den – ikke bare envegs informasjon.


(teori fra: Lauterborn, IMC)

Markedsplan for gjennomføring av markedsaktivitetene.

Lag en plan for hvilke kunder (grupperinger – segmenter) du skal nå på hvilke måter (avis , nett , muntlig info ..) med hvilket budskap , med bakgrunn i det du har skrevet på de analyser du har gjort.

Se også: Eget kapittel om marked

Økonomi og budsjetter

Se også: Eget kapittel om økonomi

Salgsbudsjett/kalkyler.
Sett opp kalkyler for de utvalgte produkt- eller tjenestegrupper. Kalkyler vil være et utgangspunkt for å utarbeide salgsbudsjett og prising av varene.

Resultatbudsjett.

Resultatbudsjettet skal settes opp med utgangspunkt i salgsbudsjettet og inntekter forventet i løpet av året. Sam oppsett av forventede utgifter i løpet av samme periode. Det er her du ser og kan legge planer i forhold til hvor mye du må selge til hvilken pris for at bedriften skal være kunne gå med overskudd på sikt.

MAL: budsett fra dokumentmal Altinn

Likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjett kan være nødvendig for å se hvordan likviditeten utvikler seg i bedriften og at det er penger tilgjengelig for å gjøre opp for seg når det er nødvendig.

Investeringsoversikt.
En oversikt over de investeringer som foretaket må gjøre for å komme i gang.

Finansieringsplan.
Oversikt over hvordan finansieringen er fordelt.

Vurdering av risiko

Se på hva som er risikoelementer i planen din og vurder hvilke sannsynlighet det der for at det inntreffer. Og i så fall hva kan du gjøre om noe skjer eventuelt for å forhindre at det skjer.

Organisering og administrasjon av virksomheten

Beskriv Organisasjonsform og si noe om eiere, bemanning, roller og lokalisering.

Handlingsplan

Konkret beskrivelse av arbeidsoppgaver og fremdriftsplan i etableringsfasen, med beskrivelse av hensikt, metode og hvem som er ansvarlig for gjennomføring.

Vedlegg

Aktuelle vedlegg kan være produkt-/markedsmatrise, kortversjon av forretningsplan, CV-er, avtale med samarbeidspartnere, kontrakter, mer detaljerte økonomiske beregninger med budsjetter, oversikt over kapitalbehov og finansieringsplan.

Se film: servicekontorets film om forretningsplan