Andre ressurser

Det er en rekke andre aktører som står klar til å hjelpe bedrifter videre. Her gir vi en informasjon om de andre offentlige organisasjonene, andre nettsider med nyttig informasjon og eksempler på private hjelpetjenester din bedrift kan ha brukt for.

Både blant de andre offentlige tilbud og private finnes det blant annet noe som er veldig viktig for bedrifter. Nemlig muligheter for finansiering, både lån og tilskudd. Andre områder en kan trenge assistanse på er på regnskap, skatt, bemanning osv.

Tilbudet som disse andre hjelperne tilbyr kommer i tillegg til kommunens næringsservice og er et viktig supplement for å ta seg av oppfølging på spesielle områder.

Offentlige hjelpere

Kunnskapsparken Hedmark

www.kpark.no

Kunnskapsparken Hedmark samarbeider med næringslivet, kompetansemiljøer, fagmiljøer og andre innovasjonsmiljøer om tilrettelegging for nyetableringer, knoppskyting og utvikling av eksisterende virksomheter, samt driver inkubatorvirksomhet.

Kunnskapsparker generelt er utviklingsselskaper som samarbeider med næringsliv, universiteter og regionale høgskoler og har som formål å tilrettelegge for kommersialisering av forretningsideer, forskningsresultater og kunnskapsproduksjon. Kunnskapsparken drifter møteplasser og nettverk og tilbyr service og støttefunksjoner. I Hedmark er kunnskapsparken etablert i Hamar og Kongsvinger.

Fylkesmannens landbruksavdeling

www.fylkesmannen.no

Fagavdelingen har mange oppgaver innen næringsutvikling, miljø- og ressursforvaltning. Avdelingen er et kompetansesenter for kommunen og næringen. Oppgavene er rettet mot bygdene og landbruket innen lov- og tilskuddsforvaltning og næringsutvikling.

Avdelingen har i oppgave å initiere, motivere og støtte opp om regionale satsinger og utviklingstiltak blant annet knyttet til programmer innen:

 • Tradisjonelt jord og skogbruk
 • Økologisk matproduksjon
 • Inn på tunet
 • Grønn varme i landbruket
 • Mat i Hedmark
 • Landbruksbasert reiseliv

Innovasjon Norge

www.innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge tilbyr etablerertilskudd og jakter spesielt på de personer og forretningsideer som er nyskapende og som har potensial for god lønnsomhet i et internasjonalt marked.

For søknader til etablerertilskudd innenfor bygdeutviklingsmidlene må det være fokus på nye produkter og tjenester fra landbruket og på videreforedling av landbruksråvarer.

Innovasjon Norge arbeider faseinndelt og legger opp til et utviklingsløp sammen med etablereren som omfatter utviklings-, markedsintroduksjons- og vekstfasen. IN bidrar i de mest kapitalkrevende områdene i etableringen. Unntaksvis kan IN gi støtte til forprosjekt-/idávklaringsfasen. Dette gjelder primært for distriktene og innenfor bygdeutvikling. For å få hjelp med avklaringsfasen kan etablereren ta kontakt med landbruks- eller næringsavdelingen i kommunen. Etablereren kan også gjennomgå en kostnadsfri etablereropplæring i regi av VINN – se mer om denne på www.vinn.no.

Skatteetaten

www.skatteetaten.no tlf. 800 80 000

Skatteetaten kan svare på spørsmål som er aktuelle knyttet til nyetablerere og småbedrifter i endring.

Spørsmål fra en nyetablerer kan være;

 • Skatt – selvangivelse og næringsoppgaver
 • Forskuddsskatt – Innfordring – Bilordninger – Investering
 • Merverdiavgift
 • Registering – 50.000 kroner-grensen
 • Avvisning – Når skjer registering – Hobby-næring

Skatteetaten tilbyr veiledning og gratis grunnkurs om bl.a. skatt og merverdiavgift

NAV

www.nav.no

Rådgiverne i NAV vil kunne bistå med koordinering og informasjon om;

Inntektssikring av dagpenger/attføringspenger under etablering Er du arbeidsløs og ønsker å etablere egen virksomhet kan du søke om å beholde dagpengene under planlegging og etablering av virksomheten.

Individuell arbeidsmarkedsopplærings (AMO) som kan styrke eller oppdatere innen fagområder som kreves i etablering.

Rekrutteringsbistand

Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan kontakte NAV for å få rekrutteringsbistand. NAV søker da opp aktuelle arbeidssøkere med riktig kompetanse, avklarer at disse er motiverte og disponible, og tilviser deretter et avtalt antall kandidater til arbeidsgiver.

Rekruttering fra utlandet

Er det vanskelig å finne medarbeidere med riktig kompetanse i Norge? På nav.no kan du lyse ut stillingen i Norge og i Europa. EURES (EURopean Emloyment Services) kan bistå deg som arbeidsgiver med informasjon, veiledning og rekrutteringsbistand.

Omstilling og nedbemanning

NAV samarbeider ofte med virksomheter i omstilling der mange ansatte mister – eller står i fare for å miste jobben.

Lønnstilskudd

Lønnstilskudd er et arbeidsmarkedstiltak som skal bidra til at utsatte grupper arbeidssøkere ansettes på vanlige lønns- og arbeidsvilkår. De som ansettes med lønnstilskudd skal utføre ordinære oppgaver i bedriften, enten i en hel- eller deltidsstilling.

Arbeidspraksis

Målet med tiltaket er å gi tilrettelagt arbeidstrening med opp- følging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeids- markedet og bidra til å styrke arbeidssøkerens muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

Arbeid med bistand

Arbeid med bistand er et arbeidsmarkedstiltak som skal hjelpe arbeidssøkere under yrkesrettet attføring til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidslivet.

Vikarformidling

NAV har god oversikt over kvalifiserte arbeidssøkere. Mange av disse ønsker vikarjobb og vil kunne dekke det behovet du har for vikar. Ta kontakt med NAV lokalt som tar imot ditt vikariatoppdrag og finne kandidater i forhold til ditt behov.

Midlertidig sysselsetting

Målet med dette tiltaket er å gi arbeidserfaring til personer som står i fare for å bli varig utestengt fra arbeidslivet eller som har problemer med å etablere seg på arbeidsmarkedet.

IA-avtale

IA er forkortelsen for ”et inkluderende arbeidsliv” og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen.

Tolletaten

www.toll.no

Etaten er organisert i et sentralt direktorat, Toll- og avgiftsdirektoratet ,og en lokalforvaltning med seks tollregioner. Tollregion Øst-Norge omfatter fylkene Østfold, Hedmark og Oppland.
E-postadresse: ostnorge@toll.no

I Hedmark finnes det lokale tollkontorer i Hamar, Kongsvinger, Østby og Åsnes. Etablerere/småbedrifter bruker ofte Tvinn eller speditører. Tolletaten anbefaler alltid kontakt med en seriøs speditør i Hedmark.

TET er et elektronisk transitteringssystem som skal erstatte manuelle, papirbaserte rutiner med elektronisk meldingsutveksling mellom næringslivet og Tollvesenet i Norge på den ene siden, og mellom tollmyndighetene på den andre siden.

Mattilsynet

www.mattilsynet.no

Mattilsynet er en sammenslåing av Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Fiskeridirektoratets sjømattilsyn og de kommunale næringsmiddeltilsynene. Mattilsynet vil kunne gi informasjon og veiledning etter behov innen områdene helsemessig trygg mat, friske planter, fisk og dyr, etisk forsvarlig hold av fisk og dyr og miljøvennlig produksjon.

Lover som Mattilsynet forvalter er Matloven, Dyrevernloven, Husdyravlsloven, Dyrehelsepersonell-loven, Lov om planteforedlerrett og Kosmetikkloven.

Arbeidstilsynet

www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynets oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav utlendingsloven, ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste.

”HMS – verktøyet” er en verktøykasse, eller er en samling informasjonsmateriell laget for å gjøre det lettere å komme i gang med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bedriften. Den består av sjekklister, informasjonshefter om HMS, kartleggingsskjema og blokker for registrering av ulykker og nestenulykker.

Verktøykassen er et resultat av yrkesskadeforsikringsprosjektet – et samarbeid mellom 4 departementer, Arbeidstilsynet, NHO, LO og forsikringsbransjen.

Høgskolen i Hedmark

www.hihm.no

Høgskolens bidrag til etablerere kan blant annet være;
Studentprosjekter innen spesifikke fagområder
Mentorvirksomhet fra høgskolens faglige personale
Tilbud om kurs og utdanning
Koblinger til høgskolens nasjonale og internasjonale faglige nettverk

Bygg og anlegg

www.(kommunenavn).kommune.no

Nyetablerere og småbedrifter i endring er en viktig målgruppe for kommunen.

Informasjon om muligheter, orientering og avklaring av problemstillinger kan bli avklart i telefon eller i avtalte møter. Det er ofte viktig å forklare prosessen i byggesaker, både administrativt og politisk, om sammensetningen av politiske utvalg m.m. På telefon gis også veiledning om ulike nettsider, skjemaer, kommunale tomter m.m.

www.infoland.no er en nettjeneste med all nødvendig eiendomsinformasjon knyttet til kjøp/salg/fradeling. Det finnes også gode karttjenester på nettsidene til kommunene med informasjon om eiendomsforhold, regulering og infrastruktur.

Andre aktører

Det er også flere andre aktører som har noe å tilby etablerere. I noen regioner i Hedmark har vi næringshager. Det finnes også en egen satsning på støtte av utvikling av bedrifter basert på treteknologi, Tretorget, som blant annet har egen inkubatorordning. Det er også andre aktører som har mulighet til å bidra fra nasjonalt nivå som SIVA og Norges Forskningsråd, regionalt forskningsfond, VINN har for tiden en sentral rolle ved å holde gratis etablererkurs på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune.

Netthjelpere

Her listes opp noen eksempler på hvilke nettressurser som eksisterer for hjelp. Det er selvsagt også mange flere som ikke er nevnt her.

www.connectnorge.no

En ideell nettverksorganisasjon som kobler gründere, entreprenører og vekstbedrifter med kompetanse og kapital. Over 700 ressurspersoner fra private og offentlige virksomheter står til rådighet gjennom organisasjonen – uten å motta vederlag. De gir råd og deler sine erfaringer med nyskapere, men er også kritiske i sin vurdering av forretningsplaner og prognoser. Målet er å gjøre gründeren og forretningsplanen så god som mulig. Connect Norge ble stiftet i 2001 av NHO, Innovasjon Norge (tidligere SND), HSH, Sintef, Siva, Bedriftsforbundet, IKT-Norge, Connect Vest-Norge, FIN, Handelshøyskolen BI og universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og Trondheim. Connect har i dag regionale nettverk over hele landet
Gjennom organisasjonens aktiviteter og tjenester møtes gründere og det eksisterende næringsliv med det formål å bygge nettverk, dele kompetanse, investere og finne samarbeidspartnere.

www.Miniforetak.no

På Miniforetak.no ligger det mange artikler om å starte og drive foretak, enten det er som selvstendig næringsdrivende via enkeltpersonforetak, eller i et lite aksjeselskap. Du finner dem i kategoriene til venstre, og de er sortert etter popularitet

http://www.norid.no/

Norid driver   .no-domenet og vedlikeholder den sentrale databasen for alle norske domenenavn. VINN er ansvarlig for Norids kundetjeneste. Det innebærer at VINN årlig mottar om lag 12.000 henvendelser per telefon og e-post. Henvendelsene kommer fra publikum generelt og fra profesjonelle aktører som er registrarer for norske domenenavn.  [Les mer]

www.varslingslisten.no

Hva er Varslingslisten : Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet. Listen skal gjøre det lettere for virksomhetene å viderebringe erfaringer med slike forhold.
Virksomheter som opplever slike problemer, kan:
– selv få hjelp ved å lese denne hjemmesiden
– hjelpe andre virksomheter ved å rapportere egne erfaringer til Varslingslisten.

Utgangspunktet for etableringen av listen har særlig vært problemer knyttet til katalog-/annonsevirksomhet, men listen er ment å omfatte alle former produkter og tjenester. (Varslingslisten er ikke ment for forbrukere som ytes bistand fra forbrukermyndighetene)

www.regelhjelp.no 

Regelhjelp.no viser vei til regelverk om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Du finner HMS-krav innen arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, miljørettet helsevern, plantehelse, servering, produkter og forbrukertjenester.

https://no.surveymonkey.com/

for kundetilbakemelding – enkelt og greit. Send spørreundersøkelsen via e-post – gratis
Spre budskapet om spørreundersøkelsen. Lag og send en egendefinert e-postmelding med spørreundersøkelseskoblingen til kontaktene dine – alt fra selve SurveyMonkey-verktøyet. Du kan også spore svar og sende påminnelser raskt. Og det hele er gratis!

Private hjelpere

Det er også private hjelpere som står til disposisjon for det som driver bedrift og som kan hjelpe deg videre med din drift. Hvem som er representert i din kommune kan du få hjelp til å finne ut av ved å kontakte næringsservice i din kommune.

De private hjelperne tilbyr tjenester som det kan være ok å sette bort til de som har spesialkunnskapen om det, og så kan du konsentrere deg om det du er god på.

De som typisk kan hjelpe deg er:

 • Banker
 • Regnskapsførere
 • Revisorer
 • Inkassofirmaer
 • IT firma
 • Reklamebyrå
 • Bemanningsbyrå / vikarbyrå
 • Andre konsulentfirma med fagspesifik kompetanse m.m.